حمــ ــاقت هــ ـای یکــــ دختـ ـــر

شیــ ـــرین تـرین گناه منــ ــــی... از تو به خدا هم پنـ ـاه نمیبرم...

*گُفتــ دوستَتـــ دارَمـ

گُفتَمـ دوستَتــــ نَدارَمـ

این دروغ به آن دروغ دَر...

 

 

 

+مُسابقه داشتَمـ... بَد نَبود شایدم خوب بود

لَتــــ و پار...

جمعه ۲۹ دی۱۳۹۱| |عَروسَکـِ زِشتــ|

|________________________┍──────────────┤

 

 

 

هَوای ِ "آرامـ ِ جان" که به سَرَمـ میزَنَد آرامـ و قَرار نَدارَمـ...

میفَهمَمـ دِلَکَمـ ، اَفکار بیهوده اَتـــ را...

به حُرمَتـــ شَبهای فَراموشی

این یکــ شَبـــ آبرویَمـ را بخَر پیش ِ خُدا ، سَر ِ قَرارَتـــــ بمان.

مَنــ شَرط بَستَمـ روی تو... آبروداری کُن.

 

+دانلود آهنگ توبه

 

 

سه شنبه ۲۶ دی۱۳۹۱| |عَروسَکـِ زِشتــ| |

|________________________┍──────────────┤

 

نَصیحَتـــ مَمنوع. مَن اینجا به حضور هیچ کَس اِصرار نمیکُنَمـ
جمعه ۲۲ دی۱۳۹۱| |عَروسَکـِ زِشتــ|

|________________________┍──────────────┤

 

این یکـــ حَقیقَتــــ...

*موقعی که با دوستانم نشسته بودم، و همه آنها گوشیشان در دستانشان مشغول بودند و من تنها با فنجان بازی میکردم!

موقعی که در حیاط دانشگاه همه دو به دو بودن و من هم با تنهایی دو تا شدم! 

موقعی که در خیابان راه میرفتم و هر دست ، دستی در دستش گرفته بود

و من پاکت سیگار در دستم بود ، موقعی که در رستوران همه از اطرافشان میپرسیدند ، تو چی میل داری ،

و من از خود میپرسیدم،

موقعی که به خانه آمدم و کسی نبود که بهش اس ام اس کنم ، من رسیدم خونه..

شب شد کسی به من شب بخیر نگفت و هیچ کس برایم لحظه ای صحبت نکرد ، تا من خوابم ببرد. 

لحظه ای کنار پنجره رفتم و دیدم دو کبوتر کنار هم نشسته اند .

دیگر کبوترها هم به من فخر فروشی میکنند!!!

چشمم به نوشته بزرگ روی دیوار اتاقم افتاد!

(( همچون کوه مغرور و تنها باش))

پنجشنبه ۲۱ دی۱۳۹۱| |عَروسَکـِ زِشتــ|

|________________________┍──────────────┤

 

حاصل عشق مترسک به کلاغ، مرگ یک مزرعه است*!

 

 

*توےِ پس کوچہ هاےِ شهر خاکسترےِ ام ولگردےِ میکنمـ

سیگار وینستون میکشم خمیازه هاےِ م را قورت میدهمـ

پسر بلند قامت رویاهایم را با نگاهم درو میکنمـ

کوک گیتارم را بهم میزنمـ

یک عالمہ هم آغوشےِ با تو تصور میکنمـ

شعر هاےِ فروغ را بلند بلند مےِخوانمـ

کمونیست میشومـ

دموکراسےِ هایم را زیر پا لہ میکنم و سیگارم که تمام میشود تمام آرزو هایم را زیر تیر چراغ برق دار

میزنم و تو هم مثل تمام عابران سنگ دل شهر بہ من میخندےِ...

بہ آرزوهایمـ

بہ نگاهمـ

بہ افکارمـ

بہ طبع شعرمـ

و بہ تمامےِ دلخوشےِ هایم که توےِ جیب هم جا میشود...

++*مُخاطبــــ مَن مَعشوقه ایستــــ که هَنوز به دُنیا نَیامَده.

 

 

+امروز امتحانی رُ که خیلی ازش میتَرسیدَمـ دادَمـ.برای بار دوم

از ۲۰ نمره میشم۵

اگه ۴نمره میان ترم و ۱ نمره حضور غیاب و ۳ نمره تمرین تحویلی حساب کنم

۱۰ میشَمـ؟؟؟

+معادلات دیفرانسیل

+موهام سفید شُد تو این ریاضیاتـــ...

 

 

از جُزوه هام عَکس گرفتَمـ بُردَمـ سَر جَلَسه...گوشیمو گُذاشتَمـ رو پام

۵مین بَعد گوشی از رو پام اُفتاد! خودَمو زَدَمـ به اون راه با کَمال ِ اعتماد بنَفس

گوشیمو جمع کردم گُذاشتَمـ تو جیبَمـ

بَعد دوباره دَر اوردم گوشیمو

یکی دوتا تونستَمـ از توش بنویسَمـ که یه هو مُراقبه اومَد گوشیمو بَرداشتــــ...

مُرده بودیم از خَنده...

+تا حالا انقدر بَد ضایع نَشُده بودَمـ!

 

 

پنجشنبه ۲۱ دی۱۳۹۱| |عَروسَکـِ زِشتــ|

|________________________┍──────────────┤

 

هَروَقتـــ کَسی میخواد وارد حَریمم بشه،

اولشـ حسَمـ خوبه، وَلی بَعد از فَقَط چَند لَحظه...

چشمامو میبَندَمـ

تو دلَمـ میگَمـ

نمیخوامـ دوباره شکَستــــ بخورَمـ...

وباز هَمـ تَنهایی مَرهَمـ تَر استـــ... مَحرَمـ تَر...

 

 

 

+بَعضی آهَنگارو نمیشه با صدای بالا گوش داد.اگه یه وَقتــ کَسی بشنَوه... نه.نَبایَد!

بازَمـ آفتاب غروبــ کَردُ شَبــ اومَد

به جون ِ خَسته اَمـ بازَمـ تَب اومَد

بازَمـ از ناله ی خونین ِ قَلبَمـ

خُدایا بانگـ ِ یارَمـ...یارَمـ اومَد

شَبــ اومَد باز شَبــ اومَد باز شَب اومَد....

به جون ِ خَسته اَمـ بازَمـ تَب اومَد

هَوا تاره ، چراغَمـ سوتــ وکوره

تَنَمــ داره میسوزه مِثل ِ کوره

خُدایا یار ِ مَن کـ ِی بَرمیگَرده... آخه این از...

*داریوش-

 

 

اینــ حالَمو دوس دارَمـ.

+اشکــ نمیریزَمـ تا تَوَجه کسی را جلبـــ کُنَمــ

با اشکَمـ روحَمـ را میشویَمـ...*

 

یکشنبه ۱۷ دی۱۳۹۱| |عَروسَکـِ زِشتــ|

|________________________┍──────────────┤

 

دانلود آهنگ جدید و بسیار زیبای امیر تتلو و آرمین 2afm به نام یه چیزی بگو

+منو دیدی تازگیا...؟!(دانلود امیرتتلو )

پنجشنبه ۱۴ دی۱۳۹۱| |عَروسَکـِ زِشتــ|

|________________________┍──────────────┤

 

 

 

 

بَرای ِ مَنـ هَمین خوبه بدونی بی تو نابودَمـ اگه جایی ازَتـــ گُفتَن بگَم " مَنـــ عاشقش بودَمــ"*

... به خودَمــ که میامـ ، میگَم زِندگی  میتونه هَمون یه لَحظه ی شیرینی باشه که کَسی که دلتَنگشی

بعد عُمری بهتـــ اس میده... حالتو میپرسه،هَرچقَدرَمـ خشکــ

حتی اگه بدونی هیچ وَقتـــ اون آدَمـ مال ِ تو نمیشه... هیچ وَقتــ نمیتونی کنارش راه بری

یا حتی نتونی از فاصله ی ۱۰ متری زُل بزَنی تو چشماش!

حتی اگه هیچ وقتــ نتونه تکیه گاهت باشه... حتی...حتی...حتی...

مهم هَمون یه لَحظَستــــ...

شایَد سَهمـ مَن از زندگی هَمون یه لَحظه ی به ظاهر خُشکـ باشه...

اصلَن کی گُفته قَراره هَمه به عشقشون برسن...؟

+مَنــ اینگونه نَبودَمـ هیچ...

 

 

جاده ی بــَرفی ِ تهران ـ دَماوَند... تَصاویر ِ تِکراری ِ زِندگی مَن!

هَمون فکرهای دُختَرانه ی مَنـ...

خُدایا احساس چی بود تو به مَن دادی؟... به هَمین فکر میکُنَمـ..

 +این تی وی با این فیلماش ... آدَمـ دلِش میگیره...!

نه که فکر کُنید دلَمـ تَنگ ِ کَسیستـــــ... نه... این فیلما ی تی وی...

 

یکشنبه ۱۰ دی۱۳۹۱| |عَروسَکـِ زِشتــ| |

|________________________┍──────────────┤

 

اولین مُطالعه ی مَن دَر مورِدِ پُستــ ِ قَبلی.

بَد نیستــ شُماهَمـ بخونیدش:

+(10شَرط ِ ازدواج ِ سالِمــ)

 +(معیارهای ِ ازدواج ِ سالِمــ)

 

شنبه ۹ دی۱۳۹۱| |عَروسَکـِ زِشتــ| |

|________________________┍──────────────┤

 

 

 

 

صُدای دَعوای زَنــ و شوهَر از خونه ی هَمسایه...

شوهَره داره میره بیرون و به زَنه فَحش میده که آباوآجدادتــــ فلان!زَنه هَمـ اخلاق نَداره آخه...

آخه چه طور میشه دونَفَر که یه روزی اونهَمه واسه هَمـ میمُردَن الان به خون ِ هَمــ تشنه اند!!

چه طوری شَبا تو بَغَل ِ هَمَند ولی روزا مثل سَگُ گُربه بَعد دوباره روشون میشه ... چندش آوَره!!!

احساس میکُنَم به یه عالَمه مُطالعه و تحقیق احتیاج دارَمـ بَرای جلوگیری از هَمچین فاجعه ای!

ببینَمـ وَقتی این موجود عَجیب وناشناخته واردِ زندگیم میشه بایَد چیکارکُنَم؟؟؟!!!

طاقَتــــ ِ بی پولی رُ دارَمـ وَلی طاقَتـــ توهین و بی تَوَجُهی... هَرگــــــــــــــِـــــــــــز...

+خُدایا به هَمه رَحم کُن و نَیار اون روزی رُ که کَسی به اجبار با کَسی زندگی کُنه...

بدون ِ عشق مَگه میشه؟؟؟وَحشَتناکه خُدا.....................

 

 

 

+یادش بخیر ۱۵ سالگیمـ تو ذهنَمـ یه شَخصیَتایی داشتَم که باهاشون سَرُ کَله میزَدَمـ

وَلی داداشَمـ حَروَقتـ میدید دارَمـ حَرف میزَنَم باهاشون مَسخَرَمـ میکَرد...!

مَنَمـ مَجبور شُدَمـ هَمَشونو بیرون کُنَمـ وخیالاتَمو سَرکوبــ کُنَمــ

+دیروز نشستَمــ رو بُخاری ، حَواسَمـ نَبود بلَند شَمـ ، سوختَم!!! یَنی داداشَمـ هَنگ کَرده بود...

 

 

شنبه ۹ دی۱۳۹۱| |عَروسَکـِ زِشتــ|

|________________________┍──────────────┤

 

مِثل ِ وَقتایی که به یه مُعتاد مَواد نَر ِسه و بَدَن دَرد میگیره و... شُدَم!!!

چون۴-۵ روزه باشگاه نَرَفتَم بَدَنَمـ دَرد میکُنه.

 

 

+احساس ِ خوبی به آدَمـ دَستــ میده وَقتی از یه نَفَر میشنَوی مُواظِبــ ِ خودِتـــ باش...

اَما اِحساس ِ خیلی بهتَری بهِتــــ دَستــ میده وَقتی میشنَوی "خودَمـ مُواظبتمـ"...*

 

 

+دلتَنگی مانَند ِ آتَش ِ زیر ِ خاکستَر استـــ...

گاهی فِکر میکُنی تَمامــ شُده

اما یکباره هَمه چیز را به آتَشــ میکشَد...*

+بفَهم..............دلتَنگی ِ مَنـ...

دانلود (آرامش از عارف)

 دانلود آهنگ جدید عارف به نام آرامش

 

 

جمعه ۸ دی۱۳۹۱| |عَروسَکـِ زِشتــ| |

|________________________┍──────────────┤

 

 

 

 

 

هَنوزَمـ با صَفحه ی بی رویداد ی گوشیم قایم موشَکـ بازی میکُنَمـ...

هَربار طَرَفِشــ میرَمـ شِکَستَمـ میده...

*روزی صَدبار شِکَستَن، بَرای ِ پَرَنده ی کوچَکی مِثل ِ مَن خیلی زیاد استـــ*

قَشَنگتَرین صَحنه ای که تو زِندِگیمـ دیدَمـ، یه شیشه ی بارون زَدَستـــ که یه طَرَفِش بُخار گِرِفته.

یَعنی دیوونه ی این صَحنه اَمـ... خَرابشَمـ... داغونشَمـ...!

- سیگار داری؟

- نه

- اونشَب که گُفتی بَعد ِ شام یکی شیر گازو باز بذاره بَعد بریم بخوابیم، راست گُفتی؟

- نه، حالا اعصابَمـ خورد بود یه چی گُفتَم...

 

 

تو دانِشگاه، بَعد از کِلاس ریاضی ۲...

تَنها نشَستَمـ تو کلاس ِ خالی. دَفتَرَمو باز کَردَم.شروع کَردَمـ به نوشتَن:

دِلَمـ خیلی گرفته، از خیلی چیزا.احساس تنهایی تَمومـ ِ وجودَمو گرِفته و دوس دارَم گریه کُنَم

تنهایی رو دوس نَدارَمـ.با اینکه هَمیشه تَنهام، هَنوز بهِش عادَتــ نَکَردَمـ.

گوشیمو خونه جا گُذاشتَم،اگه میآوردَم هَم توش خَبَری نَبود.

زندگیمـ خیلی تکراری شُده.

واسه رِسیدَن به آرزوهام دیگه دیره... وَلی مَن هَمیشه تَموم ِ تَلاشَمو کَردَمـ.

هَمین اَلان که اینجا نشَستَمـ، هیچ انگیزه و هَدَفی دَر خودَمـ نمیبینَمـ.نمیدونَمـ چرا اینجام؟

چه چیزی مَنو وادار کَرده اَلان اینجا باشَم

هَمین اَلان که اینجا نشَستَم، هیچ کَسی مُنتَظرَمـ نیست...

هیشکی حتی به فکرم نیست.

شایَد قَرار بود مَن یه تیکه از قایق شکسته باشَمـ که روی آب وَسَط اُقیانوس شِناوَره

وَلی اشتباهی انسان آفَریده شُدَمـ...

شایَد تو زندگی قَبلیم یه بُتری بودَم که یه نامه لوله کَردَن انداختَن توش

بازَمـ روی آبـــ سَر دَر گُم...

شایَد تو زِندِگی بَعدیم یه کُلبه ی مَتروکه اَم که نصفِش فرو ریخته و سرتاسرش تار عنکَبوته و حَشَراتــــ...

به هَرحال چه مُفید چه مُضِر... نمیدونَمـ چه حکمَتی دَر آفَرینش مَن بوده

وَلی هَرچی هَستَمـ... الان هَستَم!!! نِمیدونَم چیکار کُنَمـ با خودَمـ..

+۵ دَقیقه بَعد بَچه ها اومَدَن دُنبالَم:

-: کُجایی کُل ِ یونی رو گَشتیم؟

اینا چیه نِوِشتی؟

+: دو دیقه رَفتَمـ بَراتـــ نهار بگیرَمـ این چرتو پرتا رو سَر هَمـ کَردی این تو؟

مَن که هَمیشه پیشتَمـ!

-: تو با این طَبعِتـــ چرا نَرَفتی انسانی؟ نیگا! آخرشَمـ مینوشتی هَستَمـ اَگَر هَستَمَم

گَر نَرَوَمـ خَستَمَمـ.!!!

 

+وَلی بایَد بدونی که خَستَمـ..................

 

 

 

+کلیک<بگو با مَن دیگه چرا دِ آخه نوکَر ِتَم؟ >

+مَن دَرد ِ تَمومـ ِ دُنیام که زَخمامو خودَمـ بَستَمـ...

پنجشنبه ۷ دی۱۳۹۱| |عَروسَکـِ زِشتــ| |

|________________________┍──────────────┤

 

واقعا بَستَنی تو سَرما خیلی میچَسبه.

دِلَمـ گِرِفته از دَستــ ِ هیچ کَسی هَمـ کاری ساخته نیست...

هَرچقدر هَم ببرنتـــ بیرون هَواخوری، خَرید... کارساز نیستــــ

مَن دِلَمـ گرِفته... تو میتونی کاری کُنی خُدا؟؟؟

میتونی مُعجزه کُنی یا... بیخیال...

 

 

 

جمعه ۱ دی۱۳۹۱| |عَروسَکـِ زِشتــ|

|________________________┍──────────────┤

 

+فکرشَم نمی کَردَم یَلدا انقَدر خوش بگذَره!

 

 


کسی که تو حرفاش زیاد میگه:

بیـــ خیالــــ...

بیشتر از همه فکر و خیال داره...

فقط دیگه حال و حوصله

بحث و صحبت نداره!!!*

+دقیقا مثل من.

 

 

 

رهـــــآ شـــده بـ ـآشي. . .

تنـــهآ بــــآشي. . .

بــــــآ صدآي دوستت دارم هـــرکـــَس و نـــآکـــَسي. . .

فقـــط بغض ميکني. . .

 بغض. . .!*

+به خَنده... که باز هَمـ دروغ گُفتی ها!!!

 

 

+گاهی بایَد بچه شی بزَنی زیر ِ گریه و فریاد بکشی بگی

مـَـن فَقَط تورو میخوااااااااااااااااااام...

 

 

جمعه ۱ دی۱۳۹۱| |عَروسَکـِ زِشتــ| |

|________________________┍──────────────┤

 .::Moriyaneh::.

امارگیر حرفه ای سایت