حمــ ــاقت هــ ـای یکــــ دختـ ـــر

شیــ ـــرین تـرین گناه منــ ــــی... از تو به خدا هم پنـ ـاه نمیبرم...

سَرَمــ گَرمــ ِ کاراته َست... شُلوغه سَرَم. ببخشید نمیتونَم سَر بزَنَمـ فعلا.
پنجشنبه ۳۰ شهریور۱۳۹۱| |عَروسَکـِ زِشتــ| |

|________________________┍──────────────┤

 

 

 

 

 

دلَمـ میخواد بزَنـــَــم زیر ِ این زِندگی ِ لَعنَتی، بزَنم زیر انسانیتَ

بِزَنَمـ زیرِ هَمه چی. بزَنم زیر زنده بودَنم.

+تو سُفره خونه ی نَزدیک دانشگاه مِثل ِ خیلیا لِنگامو بدَمـ بالا ، یه سیگار بگیرَمـ دَستَم

دور و بَرَم ُ پُر از دود کُنَم تا چشمامـ هیچ چیزُ نَبینه... سیگار پُشتــ ِ سیگار. بَعدشمـ با یه مُشت آشغال

برم صَفــا!

کی میفَهمه چه پُخی اَمـ؟... والا به قُرآن...

 

 

+گُفته بودی مَنو میبَخشی به شَرطی که دیگه نَیام سُراغِتـــــ...

بدون اینکه کاری کَرده باشَمـ گُفتَم حَلالَمـ کُن

تا تُ باکَمال اعتماد به نَفس واسَمـ شَرطُ شُروط بذاری.

وَلی نشُد فَراموشِتــ کُنَم. میدونی که...

اگه حَلالَم نَکُنی خُدا مَنو میبَره جَهَنَمـ.

جَهَنَمـ هَر شکلی هَم باشه ، از این جَهَنَمـ ِ مَن بَدتَر که نمیشه...

میشه؟

میدونی که مَن هَمیشه تو هَمه چی واسه تو سَنگ تَموم گُذاشتَمـ...

+وَلی این دُختَرا که بهتـــ میگَن داداشی...

+چه قَدر حرص دَراره وَقتی بخوای گریه کُنی وَلی... این وَر مامانت نشسته

اون وَر داداشت. یه کَم اون طَرَف تَر...

+کاش تو اینجارو میشناختی.

  واسه کی مینویسَمـ اینجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا؟

 +چند وقت پیش هانی حالش بد بود. گفت داره از عشقش جدا میشه و...

گفتم بیخیال همشون مثل همن. یه مُشتـــ بی لیاقَتــــ...

فَرداش اومَد گُفتــــ : تا صدای گریه هامو از پُشتــــ خَط شنید گُف غَلَط کَردَمـ...

+خوش به حالش. کاش عشق مَنَم پام میموند.

 

+دلَمـ سیگار میخواد وَقتی همه بهم فشار میارَن و تا میخوام به تو پَناه ببرم تازه میفهمم نیستی.

 

 

 

 

شنبه ۱۸ شهریور۱۳۹۱| |عَروسَکـِ زِشتــ| |

|________________________┍──────────────┤

 

 

 

 

 

 

 

کُنتُرُل اعصابَمو نَدارَمـ دیگه. مَنــ بَد اَخلاق تَرین دُختَر هَستَمـ بین تَموم کَسایی که میشناسَمـ...

تَلخ و ساکِتـــ و ...روز به روز بَدتَر...

مَن میتونِستَمـ خوب باشَمـ... میتونستم مهرَبون باشَمـ و توجه همه رو جَلبـ کُنَمـ

مَن حالَمـ از خودَمـ به هَم میخوره...

وَلی خُدا میدونه که از بَچگی با اعصابَمـ بازی شُده.

مَن میتونستَمـ خوب باشَمـ.

 

پنجشنبه ۱۶ شهریور۱۳۹۱| |عَروسَکـِ زِشتــ|

|________________________┍──────────────┤

 

 

 

 

اين ليلي ،

گدا نبود که ...

شانه اي ، آغوشي ،

از کسي گدائي کند .

اين ليلي ،

شانه ي مجنون ِ خودش را ميخواهد .

مجنون ِ خودش !!!!*

 

 

 

*Adele

Nevermind, I’ll find someone like you

I wish nothing but the best for you too

Don’t forget me, I beg, I remember you said

Sometimes it lasts in love but sometimes it hurts instead”

 

 

 

گاه*

اتفاقی دَر لَحظه ای

باعِثـــ میشَوَد که دِلَتـــ از چیزی که نمیدانی چیستــــ،بگیرَد...

و تورا یادِ چیزی یا خاطره ای بیندازَد

که امروز از آن فَقَط ته رَنگــ ِ کَمی به جا مانده استــ

یا حتی فَراموش کَردی اش

آنگاه به یاد ِ لَحظاتی میاُفتی که از دَستـــ داده ای یا باخته ای

وآنگاه آرزو میکُنی...که آیا میشَوَد؟...

میشَوَد دوباره تِکرار کُنی آن لَحظه را...؟*

از زبان بیژن بیرنگ

 

 

 

+خُدایا مَمنون به خاطر این هَمه دوستـــ ِ خوبــــ.

 

جمعه ۱۰ شهریور۱۳۹۱| |عَروسَکـِ زِشتــ| |

|________________________┍──────────────┤

 

 

 

 

 

 

اِ...کاری به شُماها نَدارَمـ که...

اومَدَمـ اینجا یه کَم گریه کُنَمـ...

وَلی مِثل اینکه هیچ جا مِثل ِ حَمومـ ِ خونَمون نیستـــ

واسه هِق هِق هایی که گُمـ میشَن تو صِدای آبــ...

تا حالا اگه روم میشُد حال و روزَمو تو یه دونه شِعر اس کُنَمـ واسه دوستامـ

الان دیگه نِمیتونَمـ... فَقَط خودَمــُ خودَمــ...

حالا فِکــ میکُنَن طَرَفــ چه قَدر افسُردَسُ...

هاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااای...

خُدایا کُجایی؟؟؟

زَخمـ مِعده گِرِفتَمــ انقَدر بُغضامو دَردامو قورتــــ دادَمـ...

 

 +ما خيلي خوشحال بوديم

و اين بسيار خطرناک بود

حالا من غمگين ترين دختر روي زمينم

راضي شده است آيا ؟*

 

+به قلبم می گویم آرام بگیرد

آه نکشد

مبادا آهم دامنت را بگیرد*

 

+سرمایه ی از دست رفته است

احساسی که خرج یه نفر میکنی

و اون چیزی ازش نمی فهمه...*

منبع!!!

 

 

 

 

شنبه ۴ شهریور۱۳۹۱| |عَروسَکـِ زِشتــ| |

|________________________┍──────────────┤

 .::Moriyaneh::.

امارگیر حرفه ای سایت